บทสัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร
ผู้ริเริ่มนำแนวความคิด G Protein ตัวรับ ...